fbpx

Artikel 1. Definities

Going Abroad .V.O.F. : Going Abroad, gevestigd te Breda, Claudius Prinsenlaan 12, 4811 DK, onder Kamer van Koophandel nummer: 83914226.

Opdrachtgever: degene met wie Going Abroad V.O.F. een overeenkomst is aangegaan.

Opdrachtnemer: Going Abroad .V.O.F.

Partijen: Going Abroad V.O.F. en opdrachtgever samen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Going Abroad .V.O.F.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van Going Abroad .V.O.F. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Going Abroad .V.O.F. levert slechts éénmalige diensten.

 

Artikel 4. Aanvaarding

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt Going Abroad .V.O.F. zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Going Abroad. V.O.F. slechts nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 

Artikel 5. Prijzen

Going Abroad .V.O.F. kan diensten aanbieden op basis van ‘no cure no pay’.

In het geval van no cure no pay ontstaat de belastingverplichting voor de opdrachtgever op het moment dat het overeengekomen resultaat is behaald.

 

Artikel 6. Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Going Abroad .V.O.F. gerechtigd een bedrag van €278,- in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Going Abroad .V.O.F.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Going Abroad V.O.F. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7. Opschortingsrecht

Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 8. Verrekening

Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van zijn recht om een schuld aan Going Abroad V.O.F. te verrekenen met een vordering op Going Abroad V.O.F.

 

Artikel 9. Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Going Abroad V.O.F. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Going Abroad V.O.F. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Going Abroad V.O.F. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Going Abroad V.O.F. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 10. Informatieverstrekking door de opdrachtgever

De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Going Abroad V.O.F.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Going Abroad V.O.F. de betreffende bescheiden.

 

Artikel 11. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Going Abroad V.O.F. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Going Abroad V.O.F. diensten.

 

Artikel 12. Klachten

De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Going Abroad V.O.F. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 13. Ingebrekestelling

De opdrachtgever kan ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar maken aan Going Abroad V.O.F. .

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de ingebrekestelling Going Abroad V.O.F. ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

 

Artikel 14. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Going Abroad V.O.F. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Going Abroad V.O.F. verschuldigd zijn.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid Going Abroad V.O.F.

Going Abroad V.O.F. is niet aansprakelijk voor diefstal en schade van de werknemer.

 

Artikel 16. Recht op ontbinding

De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Going Abroad V.O.F. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door Going Abroad V.O.F. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Going Abroad V.O.F. in verzuim is.

Going Abroad V.O.F. heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Going Abroad V.O.F. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 17. Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Going Abroad V.O.F. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan Going Abroad V.O.F. kan worden toegerekend in een van de wil van Going Abroad V.O.F. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Going Abraod V.O.F. kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand; wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstroingen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien een overmachtsituatie voordoet waardoor Going Abraod V.O.F. 1 of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Going Abroad V.O.F. er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Going Abroad V.O.F. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 18. Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Artikel 19. Wijziging algemene voorwaarden

Going Abroad V.O.F. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzingen zal Going Abroad V.O.F. zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.

 

Artikel 20. Overgang van rechten

Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Going Abroad V.O.F. .

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 21. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Going Abroad V.O.F. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Going Abroad V.O.F. is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 27 december 2021.