fbpx

Privacyverklaring Going Abroad

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met je of wanneer je bent aangemeld via ons platform of sociale media platformen. Ook vertellen we je waarom en hoe lang we jouw gegevens verwerken en wat jouw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Going Abroad V.O.F ( KvK-nummer 83914226 is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Going Abroad V.O.F. (hierna: ‘Going Abroad’ of ‘wij’) verwerkt persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van jouw relatie met onze organisatie en het doel waarvoor we gegevens verwerken, noteren wij (steeds sommige van) de volgende gegevens: Alsmede in specifieke gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Voordat je gaat werken via Going Abroad

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Land (nationaliteit)
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres  
 • Curriculum Vitae
 • Gegevens over opleidingen en cursussen 
 • Bankrekeningnummer 
 • Gegevens over jouw activiteit op onze website 
 • Motivatiebrieven
 • Rijbewijs
 • Beschikbaarheid
 • Talen

Wanneer je gaat werken via Going Abroad, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie van geldige identiteitsbewijs
 • Kopie van bankpas
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Werkvergunning en verblijfvergunning, indien nodig
 • Gegevens over verlof, ziekte, pensioen en verzuim
 • Overige gegevens die nodig zijn voor onze personeels-,verzuim- en salarisadministratie.

De persoonsgegevens verwerken wij van contactpersonen van zakelijke relaties:

Bij onze zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers, verwerken we ook persoonsgegevens van contactpersonen. Deze gegevens kunnen onder andere bestaan uit de voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie van de contactpersoon. We gebruiken deze informatie uitsluitend voor onze dienstverlening en om de zakelijke relatie te onderhouden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 en/of artikel 9 van de AVG ( (ondubbelzinnige) toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang).

 • Het voeren van een financiële administratie 
 • Het verwerken en uitvoeren van opdrachten 
 • Het verzenden van nieuwsbrieven of mailings 
 • Het voeren van een salarisadministratie 
 • Het voeren van een pensioenadministratie 
 • Het voeren van een personeelsadministratie 
 • Het voeren van sollicitantenadministratie 
 • De monitoring van websitebezoek 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In het algemeen bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij jouw gegevens verwijderen of anonimiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met je en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en jouw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het op bovenstaande wijze en gronden inschakelen van derden doen wij bij de volgende categorieën van verwerkingen:

 • Het verwerken en uitvoeren van opdrachten 
 • Het voeren van een financiële administratie 
 • Het verzenden van nieuwsbrieven of mailings 
 • Het voeren van een salarisadministratie 
 • Het voeren van een pensioenadministratie 
 • Het voeren van een personeelsadministratie

Jouw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.)

Hierna wordt uitgelegd wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens. Ieder verzoek kun je richten tot onze emailadres: contact@goingabroad.nl Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht op inzage in jouw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.
 • Recht op rectificatie
  Je kunt ons vragen jouw gegevens direct te laten rectificeren. Je hebt ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een e-mail aan ons te sturen.
 • ‘Recht om vergeten te worden’
  Je hebt het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij jouw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We mogen echter niet altijd al jouw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt in principe het recht om de verwerking van jouw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als je meent dat jouw gegevens onjuist zijn of verwerking daarvan onnodig is.
 • Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking
  Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van jouw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens
  Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat je een verzoek kunt doen om jouw gegevens te ontvangen. Vervolgens kun je deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. Je hebt dit recht alleen met betrekking tot gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst waarbij je partij bent.
 • Intrekken toestemming
  Als de gegevensverwerking berust op toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van jouw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.
 • Recht van bezwaar
  Je hebt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Na jouw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van jouw gegevens stoppen.
 • Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter.
  Als je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens inbreuk maakt op de wet kun je contact opnemen via contact@goingabroad.nl, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.
 • Beperkingen van jouw rechten
  Soms kunnen wij jouw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via: contact@goingabroad.nl

 

Veranderingen

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website. We raden je aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.